Polityka Prywatności

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH, PRZESŁANKACH I PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ INSTYTUT URODY IWONA ENDSMINGER-FIC

Administratorem danych osobowych jest Iwona Endsminger-Fic Instytut Urody z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Strzeszyńskiej 96, 60-479.
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt z Administratorem na dedykowaną skrzynkę rodo@dermexpert.pl

Ponadto kontakt z Administratorem możliwy jest:

 1. w siedzibie kliniki,
 2. telefonicznie pod nr 61 820 32 80,
 3. listownie: na adres Iwona Endsminger-Fic Instytut Urody Poznań, ul. Strzeszyńska 96, 60-479 Poznań.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Derm Expert Beauty Clinic będzie przetwarzać Pani/Pana dane:

 1. w celu realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych),
 2. na podstawie Pani/Pana zgody na marketing bezpośredni produktów i usług Derm Expert Beauty Clinic.

Okres przechowywania danych

Derm Expert Beauty Clinic będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania umowy, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu Derm Expert, w szczególności do czasu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaną usługą.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu oraz prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 5. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Derm Expert Beauty Clinic podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy w zakresie świadczenia usług wymagających wiedzy na temat stanu zdrowia klienta i ewentualnych przeciwskazań do wykonania zabiegu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie wyże opisanych usług.